NEWS

ข่าวสารที่น่าสนใจ

 
ฉลากสินค้า “ดี” ต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง?

12 July 2021 at 1:00pm

 

ฉลากสินค้า “ดี” ต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง?
 
ฉลากสินค้าเปรียบเสมือนหน้าต่างของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นประโยชน์มากทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าที่มีการผลิตในโรงงานหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องจัดเป็นสินค้าที่ควบคุ้มฉลากและต้องเป็นไปตามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้ฉลากสินค้าเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้
 
ดังนั้นฉลากสินค้าที่ดีควรเป็นอย่างไร จากข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) บอกไว้ว่า ในการจัดทำฉลากสินค้าผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องบอกรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจซื้อและใช้งาน โดยฉลากสินค้าต้องระบุข้อมูลดังนี้
 
  • ยี่ห้อ และประเภทหรือชนิดของสินค้า
  • ชื่อ-ที่อยู่ของผู้จัดจำหน่ายหรือนำเข้าที่สามารถติดต่อได้จริง
  • กรณีสั่ง/นำเข้าให้ระบุประเทศที่ผลิต
  • ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
  • ขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร น้ำหนัก
  • วิธีใช้ ข้อแนะนำในการใช้ หรือห้ามใช้ หรือคำเตือน (ถ้ามี)
  • วันเดือนปีที่ผลิต หรือหมดอายุ หรือที่ควรใช้ก่อน
  • ราคา พร้อมระบุหน่วยบาท
 
นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นแล้วยังมีรายละเอียดสำคัญของลักษณะของฉลากสินค้าที่ผู้ผลิตควรรู้อีกคือ
 
1. ข้อมูลในฉลากต้องตรงกับความเป็นจริง ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระสำคัญของสินค้า
 
2. ต้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยกำกับภาษาต่างประเทศ ซึ่งสามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน
 
3. ต้องแสดงไว้ที่ตัวสินค้า ภาชนะบรรจุ หีบห่อ หรือสอดแทรกรวมไว้กับสินค้า รวมไปถึงคู่มือ เอกสารประกอบสินค้า ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้า
 
 
ที่มา

บริษัท สุเมฆา จำกัด

   เลขที่ 3 ซอยสวนผัก 6 ถนนสวนผัก เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน กทม. 10170

Contact Us

ติดต่อเรา
024333359
sogoodsticker@sumeka.co.th
@sogoodsticker

Follow Us

ติดตามเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
PRIVACY POLICY